Springer Mountain, Georgia.

November 24, 2015.

Springer Mountain, Georgia.
Springer Mountain, Georgia.
Springer Mountain, Georgia.
Springer Mountain, Georgia.

Southern terminus of the Appalachian Trail.